Droga dla szkół, które chciałyby stworzyć u siebie oddziały dwujęzyczne, nie jest jeszcze zamknięta - przypomniała w poniedziałek dyrektor Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Kuratorium Oświaty w Katowicach Anna Kij.
Dotychczas takie klasy funkcjonowały w regionie w 36 gimnazjach. „Na tę chwilę mamy zgłoszenia od porównywalnej liczby szkół podstawowych, być może pojawią się dalsze” – powiedziała dyrektor Kij.
Oddziały dwujęzyczne mogą być tworzone w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach. To oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania.
W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa przedmioty, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski. Muszą to być co najmniej jedne zajęcia wybrane spośród obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

W szkole podstawowej oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII już od 1 września 2017 r. Od 1 września 2019 r. w liceach ogólnokształcących i technikach dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi, będą mogły być tworzone klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w tych liceach i technikach.
W myśl ustawy Prawo Oświatowe utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy nie stanowi przekształcenia szkoły. To oznacza, że - zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - wystarczy uzgodnienie miedzy dyrektorem szkoły i organem prowadzącym. Nie trzeba - jak wcześniej - podejmować uchwały intencyjnej o zamiarze utworzenia takiego oddziału, zawiadamiać do końca lutego roku rodziców i kuratora, uzyskać pozytywnej opinii kuratora oświaty, a dopiero potem podejmować uchwały ostatecznej.
Nazwa szkoły może zawierać określenie: „z Oddziałami Dwujęzycznymi".
Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy: otrzymali promocję do klasy VII i uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających te warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych i świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem.

 

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania.
Terminy przeprowadzania postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów dwujęzycznych, w tym terminy składania dokumentów, określa organ prowadzący szkołę.
Anna Gumułka (PAP)