Czy nauczycielowi bibliotekarzowi zatrudnionemu na pół etatu, który nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za pracę należy naliczać składkę na fundusz pracy?

Czy powinniśmy poprosić go o oświadczenie, że jest to jego jedyny dochód?
 
Składka na Fundusz Pracy nie powinna być potrącana.
 
Uzasadnienie
Stosownie do zapisu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), obowiązkowe składki na Fundusz Pracy pobierane są od osób osiągających co najmniej minimalne wynagrodzenie, stosownie do zapisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) - dalej u.m.w.p. Wyjątek stanowią osoby, o których mowa w art. 6 ust. 2 wspomnianej ustawy, tj. pracownicy w pierwszym roku pracy. Wynagrodzenie tych osób nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od osób tych jest pobierana składka na Fundusz Pracy mimo, że nie osiągają minimalnego wynagrodzenia.
W przedstawionej sytuacji, składka na Fundusz Pracy nie będzie potrącona. Pracownik powinien złożyć oświadczenie, że praca w szkole stanowi jego jedyne źródło dochodów. W przypadku gdy kwoty wynagrodzeń pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (z wyjątkiem osób o których mowa w art. 6 ust. 2 u.m.w.p.
 

Polecamy: Nauczyciel zatrudniony do końca roku szkolnego nie otrzyma dofinansowania z ZFŚS

Szkolne prawo pracy będzie głównym tematem II zjazdu AZDS, który odbędzie się 27 marca 2014 r.>>