Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z budżetem na 2016 r. Przewidziane w niej regulacje mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na przyszły rok i zapewniają jego prawidłową realizację.
Karta Nauczyciela stanowi, że corocznie dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku.
Z założenia, dzięki takiemu sposobowi wyliczania wysokości odpisu, miał on podlegać corocznej waloryzacji. W ostatnich latach tak się jednak nie dzieje - również w 2016 r. odpis wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r. (tj. 2618,10 zł). Oznacza to, że po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł.
Zaproponowano również, aby w roku 2016, analogicznie jak w roku 2015, wprowadzić przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli bez podwyżek w 2016 r.>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł