Jedną z podstawowych funkcji gminy jest realizowanie zadań o charakterze publicznym. Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zadania gminy, z punktu widzenia charakteru prawnego, dzieli się na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 
Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu do szkoły, w przypadku zamieszkiwania w znacznej odległości od placówki oświatowej. Obowiązek ten wynika wprost z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (dalej także u.s.o.). W sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko zamieszkuje, przekracza odpowiednio odległość 3 lub 4 kilometrów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca nakładając na gminę określone zadania, nie wskazał jednoznacznie sposobu ich realizacji. Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowego obowiązku w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych, rodzi szereg problemów organizacyjnych.
 
Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego LEX więcej>>>