Piotr Janowicz zatrudniony został jako nauczyciel katechezy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu. Jednak od kliku lat do jego obowiązków należało również m.in. prowadzenie zajęć z historii. W ostatnim roku pracy klient HFPC w ramach swojej pracy prawie wyłącznie nauczał historii. Jednocześnie Piotr Janowicz był objęty szczególną ochroną związkową, która nie pozwalała na jego zwolnienie bez zgody związku zawodowego.
Na wniosek dyrektora szkoły biskup cofnął Piotrowi Janowiczowi misję kanoniczną do nauczania religii w tej szkole. Zdaniem szkoły cofnięcie skierowania do nauczania religii obligowało do rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy w świetle przepisów Karty Nauczyciela, bez względu na przysługującą klientowi ochronę związkową.
„Sąd uznał, że dla oceny prawidłowości rozwiązania stosunku pracy z naszym klientem powinien on być potraktowany jako nauczyciel historii, a zastosowanie powinien mieć tryb zwalniania właściwy dla wszystkich nauczycieli, a nie tylko katechetów. W ocenie sądu rozwiązanie stosunku pracy z p. Janowiczem jako nauczycielem historii nie było uzasadnione ani nie zostało skonsultowane ze związkiem zawodowym, którego członkiem był p. Janowicz. Naruszyło więc prawo, co uzasadniało przyznanie powodowi odszkodowania.” – mówi mec. Piotr Kryczek, wspólnik w Kancelarii Chajec, Don-Siemion i Żyto.
„Sąd podkreślił, że fakt cofnięcia skierowania do nauczania religii został wykorzystany przez szkołę instrumentalnie, ponieważ w innym trybie zwolnienie tego nauczyciela nie byłoby możliwe. Zdaniem sądu takie zachowanie pracodawcy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i stanowiło nadużycie prawa” – dodaje Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka