W sprawie o zapłatę i inne roszczenia, ustalone zostało, że 2007 r. nastoletnia uczennica (powódka) na zajęciach WF-u podczas rozgrzewki zasłabła i straciła przytomność.

Nauczycielka prowadząca lekcję ułożyła ją w pozycji bezpiecznej. Poleciła innym uczniom by wezwali pomoc. Powódka nie dawała oznak życia. Doszło u niej do zatrzymania krążenia. Obecni na sali dorośli nie podjęli akcji reanimacyjnej. Po 10 minutach od zdarzenia na sali pojawił się lekarz, który przystąpił do reanimacji. Masaż serca wymusił obieg krwi. Po zastosowaniu defibrylatora przywrócono u powódki akcję serca i oddech.

Skutki zdarzenia
U nastolatki rozpoznano stan po zatrzymaniu krążenia i niedotlenieniu mózgu. Mimo wdrożonego leczenia pacjentka dopiero po kilku dniach odzyskała przytomność. Po wielomiesięcznym leczeniu uzyskano częściową poprawę - powódka mogła nawiązać kontakt logiczny z otoczeniem (mówi pojedyncze słowa, rozumie kierowane do niej polecenia). 


Obecnie powódka przebywa w domu. Jest trwale niezdolna do samodzielnej egzystencji z powodu głębokiego otępienia umysłowego i niedowładów kończyn dolnych. Korzysta z wózka inwalidzkiego. Obecnie pomoc innych osób jest jej potrzebna w wymiarze 16 godzin dziennie. Do tej pory leczenie powódki nie zostało zakończone; ale rokowania są niepewne. Wymaga ona stałej rehabilitacji i kosztownego leczenia.

Nieujawniona choroba
Na podstawie opinii biegłych lekarzy ustalono, że powódka przed zasłabnięciem chorowała na schorzenie kardiologiczne, ale nie było ono zdiagnozowane. Schorzenie to nie ograniczało nastolatki.

Nieudzielona na czas pomoc
Z opinii wynika nadto, że powódka w chwili zasłabnięcia doznała nagłego zatrzymania krążenia. Doszło wówczas do niedokrwienia i niedotlenienia mózgu.

Te i kolejne konsekwencje zdrowotne wynikały z nieudzielania powódce pierwszej pomocy w postaci masażu serca w ciągu pierwszych 3-4 minut od zatrzymania krążenia. Udzielenie pomocy przez lekarza (po 10 minutach od zasłabnięcia) nastąpiło zbyt późno by odwrócić skutki niedotlenienia mózgu.

Osobie, u której doszło do zatrzymania krążenia, należy udzielić pomocy w postaci co najmniej masażu serca do czwartej minuty od zatrzymania krążenia.

Zwłoka sprawia, że dochodzi do pogłębiającego się niedotlenienia mózgu. Zaniechanie uciskania klatki piersiowej przez osoby dorosłe na terenie sali gimnastycznej było nieprawidłowe. Bezpośrednio po zasłabnięciu istniała bowiem możliwość przywrócenia krążenia u powódki.

Uniewinnienie nauczycielki
Sąd karny prawomocnie uniewinnił nauczycielkę WF-u od popełnienia zarzucanego jej nieumyślnego przyczynienia się do powstania u powódki ciężkiej choroby nieuleczalnej w postaci niedokrwiennego uszkodzenia mózgu.

Orzeczenia sądów
Sądy obu instancji uznały, że powództwo skierowane przeciwko gminie było co do zasady uzasadnione. Odpowiedzialność w procesie cywilnym pozwanej za skutki zdarzenia z 2007 r. wynika m.in. z przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), jako odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną (art. 417 § 1 k.c.).

Sądy zasądziły na rzecz powódki od pozwanej 500.000 zł zadośćuczynienia oraz rentę w wysokości 4.000 zł miesięcznie. W wyroku ustalona została również odpowiedzialność pozwanej na przyszłość za skutki zdarzenia z 2007 r., które mogą ujawnić się u powódki w przyszłości.

Niecelowe porównania
Sąd apelacyjny nie uwzględnił apelacji powódki, która domagała się podwyższenia zasądzonego zadośćuczynienia. Sąd ten zaznaczył, że kwota 500.000 złotych, przy uwzględnieniu aktualnej stopy życiowej społeczeństwa, jawi się jako odpowiednia a nie "umiarkowana". Nie można jej porównywać do wyższych kwot zasądzanych w innych procesach o zadośćuczynienie, gdyż w każdej sprawie pojawiają się odmienne okoliczności.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27.10.2017 r., I ACa 596/17, LEX nr 2415291.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>