Rząd wprowadza darmowy podręcznik z myślą o rodzicach, którzy "ponoszą ciężar (...) przesadnych wydatków na szkolne wyprawki dla swoich dzieci - mówił premier Donald Tusk - Cieszę się, że to tempo, które sobie narzuciliśmy razem z panią minister "nie zabiło pani minister", tylko że ona sprostała temu zadaniu - podkreślał.

Z każdym rokiem więcej darmowych książek
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, zadaniem ministra edukacji będzie wyposażenie szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III. Projekt będzie wdrażany stopniowo. W roku szkolnym:
- 2014/2015 podręcznik trafi do uczniów klas I szkół podstawowych,
- 2015/2016 podręcznik otrzymają uczniowie klas II szkół podstawowych,
- 2016/2017 podręcznik zostanie przydzielony uczniom klas III szkół podstawowych.
Zapewnienie podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej przez ministra edukacji jest formą wsparcia dla tego etapu kształcenia, i ma związek z objęciem obowiązkiem szkolnym od 2014 r. dzieci sześcioletnich.

Koniec z drogimi pakietami
Wprowadzenie rządowego podręcznika oznacza odejście od oferowanych przez rynek coraz obszerniejszych, często nieuzasadnionych dydaktycznie, pakietów edukacyjnych. W praktyce do szkół trafiało dużo materiałów ćwiczeniowych, które ograniczały samodzielność ucznia i kreatywność nauczyciela. Opracowany przez MEN podręcznik ma sprzyjać samodzielności uczniów w rozwiązywaniu problemów, kształtowaniu postaw twórczych, stwarzaniu oryginalnych sytuacji dydaktycznych. Chodzi też o zakazanie praktyk wydawców, których celem jest nakłanianie szkół do wyboru konkretnego podręcznika, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, a także narzucania przez wydawców wymogu łącznego nabywania podręczników z innymi dodatkowymi materiałami przeznaczonymi dla ucznia.

Podręcznik wybierze zespół nauczycieli, a zaopiniują rodzice
Nowe przepisy wprowadzają zasadę kolegialnego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne (np. zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej czy zespół nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego w tych klasach), a na wyższych etapach edukacji – przez zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów.
Jeżeli nauczyciele nie uzgodnią wspólnej propozycji podręcznika lub materiału edukacyjnego – rozstrzygał będzie dyrektor szkoły. Ponadto, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz informacji o materiałach ćwiczeniowych, które będą stosowne w szkole w danym roku szkolnym.
Nowela przewiduje również wprowadzenie wymogu opiniowania przez radę rodziców wyboru zaproponowanego przez nauczycieli i przedstawionego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych. Rozwiązanie takie zwiększa wpływ rodziców na proces nauczania-uczenia się ich dzieci.

Reforma dotycząca darmowych podręczników będzie jednym z głównych tematów majowego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>@page_break@Droższy podręcznik tylko, gdy zapłaci gmina
Zgodnie z projektem, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą mogli korzystać z innego niż rządowy podręcznik, pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę.
Kolejna zmiana to zapewnienie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja. Będzie ona przeznaczona na zakup: podręczników do nauczania języka obcego, materiałów edukacyjnych do jego nauczania lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas gimnazjum. Zmiana ta będzie wdrażana stopniowo, począwszy od 2014 r., w którym dotacja celowa będzie udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do nauczania języka obcego lub materiały edukacyjne do jego nauczania oraz materiały ćwiczeniowe dla klas I. W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjum.
Projekt nowelizacji ustawy zobowiązuje również szkoły podstawowe i gimnazja do zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych (zastępujących lub uzupełniających podręcznik) oraz materiałów ćwiczeniowych. Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie – począwszy od 2014 r. w odniesieniu do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Podręczniki oraz materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik będą własnością organu prowadzącego szkołę. Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe. Podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów.

Uczeń nie będzie pisał w książce
Zgodnie z projektem, zmienione zostaną warunki dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Zakazane będzie zamieszczanie w podręcznikach ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania. Chodzi o to, aby podręcznik mógł być przeznaczony do wieloletniego użytku. Obecnie korzystanie z podręczników używanych jest utrudnione ze względu na powszechną praktykę zamieszczania w nich ćwiczeń wymagających uzupełniania. Dotyczy to zwłaszcza podręczników do kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Na podstawie obowiązujących przepisów, w tej samej szkole na poziomie poszczególnych klas, w różnych oddziałach mogą być stosowane różne podręczniki do tego samego przedmiotu, zgodnie z indywidualnym wyborem nauczycieli. Utrudnia to obrót używanymi podręcznikami w danej szkole, ale również uniemożliwia korzystanie z tego samego podręcznika przez kolejne roczniki uczniów. W projekcie nowelizacji przewidziano także wprowadzenie wymogu, aby szkolny zestaw podręczników obejmował po jednym podręczniku do danego przedmiotu w danej klasie (przewidziane są wyjątki od tej zasady).
Szacunkowo na realizację projektu, w latach 2014-2023, trzeba będzie przeznaczyć ok. 3,8 mld zł.

Polecamy: Wkrótce kolejne zmiany w prawie oświatowym

Reforma dotycząca darmowych podręczników będzie jednym z głównych tematów majowego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>