Program zainaugurowano w poniedziałek. Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń dla osób pracujących z pokrzywdzonymi, jak również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych.
- Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje liczne działania skierowane na zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jak Państwu dobrze wiadomo, Ministerstwo oraz podległe mu jednostki organizacyjne, realizują zadania przewidziane Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Podkreślenia jednak wymaga, że obszar działań resortu sprawiedliwości na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie ogranicza się wyłącznie do tych zadań. Ministerstwo Sprawiedliwości jest inicjatorem współpracy zarówno międzyresortowej, jak i współpracy z organizacjami pozarządowymi, do których statutowych działań należy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie. W tym miejscu warto tylko wspomnieć o utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, którą tworzą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – mówił Wojciech Węgrzyn.
Dotychczasowe kampanie informacyjno-edukacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości adresowane do pokrzywdzonych przestępstwem nie były sprofilowane pod kątem szczególnej kategorii pokrzywdzonych jaką są osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie i pomijały uprawnienia przysługujące wyłącznie tej kategorii pokrzywdzonych. Katalog tych uprawnień został znacząco rozszerzony nowelą do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tym bardziej uzasadnionym jest podjęcie działań mających na celu zapoznanie z nim zainteresowanych. Więcej>>

Polecamy: Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce szkolnej