Nauczycielka kontraktowa jest zatrudniona na czas nieokreślony na 12/18 godzin w zespole szkół, ale uczy w gimnazjum, które wchodzi w jego skład. W związku z stopniowym wygaszaniem gimnazjów nie ma możliwości dalszego jej zatrudnienia i musi zostać zwolniona.
Jaką podstawę prawną należy zastosować przy rozwiązaniu umowy z tą nauczycielka?
Jak powinno brzmieć wypowiedzenie umowy z tą nauczycielka i jaką podstawę wpisać w świadectwie pracy?
Jaka odprawa należy się tej nauczycielce?


Odpowiedź
Podstawę zwolnienia nauczycielki stanowią przepisy wdrażające reformę oświaty.
Na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – dalej p.w.p.o., nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny – bez względu na wymiar zatrudnienia. Najpierw dyrektor zespołu szkół, w którego skład wchodzi gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja 2017 r. informuje nauczyciela, w formie pisemnej, o zmianach organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnianie, wynikających z reformy oświaty i jej wpływie na dane gimnazjum oraz jednocześnie może wskazać na możliwość przejścia w stan nieczynny (art. 225 ust. 3 p.w.p.o.). Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. informacji, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny (art. 225 ust. 4 p.w.p.o.). Dyrektor w przypadku braku oświadczenia odmownego, przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny (art. 225 ust. 6 p.w.p.o.). W przypadku odmowy, dyrektor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (art. 225 ust. 10 p.w.p.o.). W wypowiedzeniu należy wskazać rzeczywistą i konkretną (zrozumiałą) dla nauczyciela przyczynę wskazującą na związek pomiędzy zaistniałymi zmianami organizacyjnymi, a brakiem możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela (np. likwidacja godzin w klasach pierwszych, w których nauczyciel miał przydzielane godziny), a ponadto pouczyć o możliwości odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy, zgodnie z art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, zwolnionemu w omawianym trybie, który nie skorzystał z prawa przejścia w stan nieczynny, przysługuje odprawa z art. 225 ust. 11 p.w.p.o., w wysokości uzależnionej od stażu pracy w danej szkole: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat - art. 8 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Do nauczyciela nie ma zastosowania art. 20 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, co wprost wynika z art. 227 p.w.p.o.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów