Rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar, dostrzega, że działaniom mającym zapewnić wsparcie dla migrantów ze strony Unii Europejskiej towarzyszą napięcia i konflikty. Atmosfera toczącej się w Polsce debaty publicznej na ten temat nie sprzyja budowaniu kultury szacunku i otwartości wobec migrantów. Rzecznik podkreśla, że w ostatnich tygodniach obserwuje się zachowania wyrażające negatywny stosunek do cudzoziemców i mniejszości, zwłaszcza etnicznych lub narodowych czy wyznaniowych, które nierzadko wskazują na okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Powielane są także liczne stereotypy, które mają ułatwiać opisanie i zrozumienie otaczającego świata.

Zdaniem Bodnara, ten obraz rzeczywistości i przekaz, obecny w mediach i Internecie, oddziałuje na dzieci i młodzież, wpływając na ich postawy i opinie. Jego siła perswazji wydaje się tak duża, że uzasadniona jest, w przekonaniu rzecznika, niezwłoczna reakcja w celu przeciwdziałania utrwalaniu negatywnych stereotypów. W związku z tym RPO podkreśla ogromną wagę realizowanych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych programów wychowawczych i odpowiedzialności spoczywającej w tym zakresie na nauczycielach i wszystkich instytucjach wspierających ich w tej misji.
Mając świadomość, że zadania te realizowane są bezpośrednio przez nauczycieli, rzecznik zwraca się do minister edukacji narodowej z prośbą o szczególne zaangażowanie na rzecz rzetelnego dialogu szkoły z uczniami na temat współczesnych problemów oraz wspólnego poszukiwania przez szkołę i uczniów odpowiedzi na związane z nimi pytania, z uwzględnieniem wrażliwości, solidarności i poczucia odpowiedzialności za los innych.

RPO interweniuje ws. fizyka z Białegostoku>>

Celem edukacji antydyskryminacyjnej jest uwrażliwienie uczniów na drugiego człowieka, przekazywanie im wiedzy o prawach człowieka i środkach ich ochrony oraz umiejętności działania w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Dzieci i młodzież, wyposażone przez szkołę w odpowiednią wiedzę, mogą spowodować zmianę postaw w swoich rodzinach i środowisku, a przez to przyczynić się do dalej idącej zmiany społecznej. Przekazywanie dzieciom i młodzieży odpowiedniej wiedzy może także uchronić je przed niebezpieczeństwem włączenia się w działalność ruchów i organizacji odwołujących się do ideologii nazistowskiej, opartej na rasizmie i antysemityzmie.
Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do minister edukacji z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz informacji o planowanych działaniach.

Białystok: uczniowie i urzędnicy odtańczyli na rynku poloneza>>