W piśmie skierowanym do MEN zwraca uwagę, że kompetencja do określenia warunków, w jakich dziecko może realizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie powinna należeć do tego zespołu>
RPD podkreśla, że dziecko ma prawo do systematycznych kontaktów z rówieśnikami ponieważ to służy jego harmonijnemu rozwojowi, a nie tylko okazjonalnych – jak to zaproponowano w projekcie. Zauważa, że wyizolowanie dziecka ze środowiska rówieśników jest dla niego krzywdzące i narusza najważniejsze akty prawa krajowego i międzynarodowego. Jest dobitnym przejawem nierównego traktowania.
- Orzeczenia nie mogą być wydawane przez zespoły orzekające „pod naciskiem” rodzica czy nauczyciela, a jedyną przesłanką do takiej formy edukacji powinny być wskazania medyczne – tłumaczy RPD.

MEN: niepełnosprawność nie jest podstawą objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym>>