Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2014 roku do sądów rejonowych wpłynęło 1152 wniosków o usunięcie współlokatorów z powodu stosowania przemocy. Dla porównania w 2013 r. było ich 1114, 2012 r. – 730, 2011 r. - 197, 2010 r. – 353.
- Liczba wniosków nieznacznie wzrasta, ciągle jednak, osoby doznające przemocy domowej często nie znają swoich praw, a gdy nawet je znają, nie potrafią ich egzekwować – zauważa w wystąpieniu Marek Michalak.
Rzecznik apeluje o szeroko zakrojone akcje informacyjne i kampanie edukacyjne na temat przemocy, informujące o możliwych formach poszukiwania pomocy i wsparcia oraz reagowania na przemoc. Informacje te powinny być przekazywane w ramach prowadzonych czynności, między innymi w procedurze „Niebieskie Karty”, np. podczas spotkania z osobą doznającą przemocy, czy w informacji zawartej w formularzu B „Niebieskie Karty”.
Marek Michalak zwrócił się również do Elżbiety Rafalskiej o rozszerzenie tematyki szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych w zakresie zobowiązania do opuszczenia lokalu przez osoby stosujące przemoc.

NIK: brakuje bezpiecznej opieki w bursach i internatach>>