Marek Michalak apelował o rozwiązanie problemu już w 2015 r. Zgodnie z przyjętą definicją pojęcia „wielodzietności rodziny”, w ustawie wskazano, że jest to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Ustawa nie definiuje natomiast terminów „rodzina” ani „dziecko”, których to pojęć użyto przy definiowaniu „wielodzietności rodziny”. Nie zawiera również odesłania w tym zakresie do żadnego innego aktu prawnego.
Rzecznik pozytywnie ocenia również fakt, że projekt uwzględnia w szerszym niż dotychczas zakresie zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością podręczników i materiałów oraz określa regulacje wprowadzające przepisy nakładające na samorządy obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej kwot dotacji oraz przewidywanej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz każdych aktualizacji tych informacji.
Opracowanie: