„Gazeta Prawna” zamieszcza rozmowę z wiceministrem edukacji Zbigniewem Włodkowskim na temat nauki w technikach i szkołach zawodowych. Wiceminister mówi, że zgodnie z nową podstawa programową nauka pierwszy rok nauki w tych szkołach będzie koncentrował się na kształceniu ogólnym, a kolejne lata podporządkowane będą realizacji praktycznej nauki zawodu w wymiarze godzin porównywalnym do obecnego.
Uczeń jeszcze podczas nauki w szkole będzie mógł zdobyć certyfikat potwierdzający określoną kwalifikację wyodrębnioną z danego zawodu. Po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji absolwent szkoły uzyska dyplom oraz suplement do dyplomu… Powstanie też zinformatyzowany system banku zadań egzaminacyjnych. Planujemy, aby egzamin teoretyczny mógł być zdawany przy komputerze w systemie on-line. Natomiast egzaminy praktyczne będą przeprowadzane w ośrodkach egzaminacyjnych przy szkołach, ośrodkach kształcenia praktycznego czy u pracodawców – mówi Włodkowski.
Aby zapewnić kształcenie na potrzeby rynku umożliwiono zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników przedsiębiorstw jako nauczycieli przedmiotów zawodowych. Za pieniądze z EFS MEN planuje uruchomienie studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. Na początku 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs na formy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 2.12.2009 r.