Jak wyjaśnia RIO z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują dotacje. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących placówki w zakresie realizacji zadania kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Środki te nie mogą być przeznaczane na działalność inwestycyjną.
Z dotacji mogą być finansowane wszystkie koszty związane z zatrudnianiem kadry pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkich pozostałych, których praca związana jest z prowadzeniem i obsługą szkół.
W kwestii wakacji oraz dotowania absolwentów właściwych placówek oświatowych RIO wyjaśnia, że "przyznanie dotacji poprzedza wymóg złożenia przez osobę prowadzącą szkołę niepubliczną organowi właściwemu do udzielenia dotacji, informacji o planowanej liczbie uczniów. Planowana liczba uczniów powinna uwzględniać uczniów uczących się oraz osoby nowoprzyjęte, które będą uczyć się w okresie od 1 września do końca roku. W związku z faktem, że wakacje wlicza się do roku szkolnego należy przyjąć, że planowana liczba uczniów powinna uwzględniać także tych, którzy w danym roku ukończyli szkołę".

Źródło: RIO w Warszawie