Rada Gminy Kurów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kurów dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystania. W jednym z paragrafów zawarła definicję ucznia, do którego zaliczyła też dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło, że definiowane pojęć używanych w uchwale wykracza poza przepis delegacyjny, a jeżeli definicje te są niezgodne z definicjami ustawy stanowi to istotne naruszenie prawa. Organ nadzoru wskazał, że art. 2 pkt 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyraźnie określa definicję ucznia i jest ona odmienna niż określona w uchwale Rady Gminy Kurów. Zgodnie z ustawą, jako ucznia należy rozumieć także słuchacza szkoły dla dorosłych oraz dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

Ucznia nie należy mylić z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju (tak jak to uczyniła rada gminy), ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy jest to dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jeżeli dziecko odbywa jedynie zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju nie można go więc zaliczyć do uczniów.

 

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>