Należ zaznaczyć, co wynika z odpowiedzi ministra edukacji z 28.04.2015 r. (DAP-WA.054.8.2015.RK) na interpelację nr 32088 poseł Elżbiety Rafalskiej w sprawie realizacji art. 32 ustawy okołobudżetowej, że przytoczona klasyfikacja budżetowa (w tym nowo utworzone rozdziały) nie przesądza o metodzie rozliczenia wydatków na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi. To jednostka samorządu terytorialnego powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadania oświatowe. Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej placówki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele, o których mowa w art. 32 ustawy okołobudżetowej.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że skoro wydatki na kształcenie specjalne mogą być zaewidencjonowane nie tylko w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 80149 i 80150, ale również w innych, nie będzie możliwe skuteczne i jednolite w skali kraju monitorowanie i rozliczanie kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na jego realizację. Jak wskazał minister edukacji w piśmie z 3.06.2015 r. (DP-SSRP.025.496.2015.AK), do ministra finansów: w przyszłości nie będzie możliwości na podstawie sprawozdawczości budżetowej uzyskać informacji o środkach wydatkowanych na kształcenie specjalne we wszystkich typach szkół. Nie będzie również możliwości monitorowania poprzez sprawozdawczość budżetową spełnienia obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (…) przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

MEN radzi, jak wyliczyć subwencje dla niepełnosprawnych>>

Nie zwalnia to jednostek samorządu terytorialnego od właściwego opisania metody rozliczania i od właściwego rozliczania wydatków na kształcenie specjalne w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz integracyjnych. Nadzór nad JST w zakresie wydatkowania środków pochodzących z subwencji oświatowej na omawiane zadania sprawują regionalne izby obrachunkowe. Mogą one być ponadto kontrolowane w przedmiotowym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Działalność nadzorcza i kontrola RIO oraz NIK nie może jednak w mojej ocenie prowadzić do zwrotu przekazanej subwencji oświatowej w części przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

olecamy: Kongres Edukacja i Rozwój>>

 

 

News imageWięcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 10/2015>>