Wszystkie wskazane wyżej działania nadzoruje dyrektor jako pracodawca i administrator obiektu. Do zadań dyrektora należy również zabezpieczenie przeciwpożarowe szkoły, a to oznacza, że szkoła powinna być wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, drogi ewakuacyjne oznakowane, przeprowadzona kontrola sprzętu, przygotowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i program szkoleń. Obowiązki te wynikają Kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepu¬blicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69). Kodeks pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nim związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy (art. 214 § 2). Z kolei § 3 rozporzą¬dzenia ustala, że jeżeli przerwa w działalności oświatowej trwa, co naj¬mniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

Kontrole techniczne i sanitarne szkoły

Elementy obiektu, które nale¬ży poddać kontroli to między innymi: wejścia na teren szko¬ły, teren szkoły, ogrodzenie terenu, stan zewnętrzny budyn¬ków, stan pomieszczeń i ich wyposażenie, ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, schody), sale lekcyjne, warszta¬ty, laboratoria i pracownie, sale gimnastyczne, boiska sporto¬we, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, strychy, poddasza, piwnice, kotłownie, kuchnie, maszyny i urządzenia technicz¬ne, instalacje elektryczne, instalację piorunochronną, instala¬cję gazową, grzewczą i wentylacyjną, instalację wodno-ka¬nalizacyjną oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Także przepisy prawa budowlanego odnoszą się do kontroli obiektów budowlanych, zalecając aby w czasie ich użytkowania były poddawane przez właściciela lub zarządcę:
• okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności, w tym:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
• okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu i jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole stanu budynków powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzać osoby legitymujące się kwalifikacjami wymaganymi przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów powinny być przeprowadzone przez kominiarzy posiadających tytuł mistrzowski – w odniesieniu do kominów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadające kwalifikacje budowlane – w odniesieniu do przewodów kominowych przemysłowych, wolnostojących, a także kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przeglądu dróg ewakuacyjnych, oznaczeń i stanu bezpieczeństwa budynku pod względem przygotowania do ewakuacji dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku. Do przeprowadzania kontroli przeciwpożarowych uprawnieni są strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego PSP.