Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej zwrócił się do pracodawcy (Starosta) z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności w każdy wtorek tygodnia z powodu uczestniczenia w seminariach i wykładach na studiach doktoranckich.
Zaznaczyć należy, iż dyrektor ten studia doktoranckie podjął z własnej inicjatywy.
Jakie podstawy prawne dają możliwość usprawiedliwienia przez pracodawcę dni nieobecności?
Czy za dni nieobecności dyrektor zachowa prawo do wynagrodzenia?
Jeśli nie, to w jaki sposób kwestia ta powinna zostać uregulowana zarówno pod względem formalnym (ewentualna zmiana warunków zatrudnienia, porozumienie) oraz pod względem finansowym (naliczenie potrącenia za dni nieobecności)?

Odpowiedź
Usprawiedliwianie nieobecności dyrektora w pracy następuje według zasad wynikających z regulaminu pracy obowiązującego w danej szkole. Dyrektor nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, zaś potrącenia z wynagrodzenia wypłaconego z góry są dokonywanie na podstawie art. 87 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)- dalej k.p. Więcej>>