Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje nauczycielowi za zrealizowane godziny finansowane ze środków projektu unijnego? Z jakiego źródła takie wynagrodzenie powinno być finansowane?

Odpowiedź
Przy ustalaniu prawa nauczyciela do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się realizację projektu unijnego.

Na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w samorządowych jednostkach oświatowych, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie (za pracę) w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel w takim przypadku może nabyć prawo tylko do jednej trzynastki, z uwagi na zawarcie jednego stosunku pracy z tym samym pracodawcą. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej p.o., nauczyciel spoza jednostki oświatowej, który jest zatrudniany na umowę o pracę w celu realizacji projektu unijnego, otrzymuje wynagrodzenie (za pracę) również liczone jak za godziny ponadwymiarowe. Jednocześnie ten ostatni nauczyciel, z racji zatrudnienia w samorządowej jednostce oświatowej, posiada status pracownika samorządowego, któremu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Nauczycielowi przysługuje trzynastka w sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym przepracuje u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, liczonych jako 180 dni, albo został zatrudniony zgodnie z organizacją roku szkolnego (art. 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej - dalej u.d.w.r., art. 114 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny.

Trzynastka przysługuje w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w danym roku kalendarzowym, a w jej podstawie uwzględnia się wynagrodzenie za pracę, w tym wypłacone za dodatkowe zajęcia w ramach projektu unijnego (art. 4 u.d.w.r.). Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (https://www.poir.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf) dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne (mogą być finansowane ze środków unijnych) wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.

Dotyczy to także nauczycieli zatrudnianych w samorządowych szkołach do realizacji takich projektów; w pozostałym zakresie – w przypadku wymienionym w art. 35a KN - trzynastka jest finansowana ze środków zapewnianych na działalność jednostki oświatowej przez organ prowadzący (art. 10 ust. 1 p.o.).