Postulaty wprowadzenia takiego zakazu od dawna zgłaszali członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Argumentowali, że brak zakazu łączenia ww. funkcji stanowi lukę w prawie, ponieważ wykonywanie mandatu radnego koliduje z obowiązkami kuratora i wicekuratora oświaty. Ich zdanie podzielili posłowie Solidarnej Polski, którzy wyszli z inicjatywą uchwalenia nowych przepisów.
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy łączą obie funkcje, nie muszą rezygnować. Przepis przejściowy nakazuje stosować do nich przepisy dotychczasowe do dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska kuratora lub wicekuratora oświaty.

Źródło: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1317).