Czy nauczyciel wychowawca może na godzinie wychowawczej analizując wyniki nauczania swojej klasy robić to publicznie czytając oceny na głos (liceum ogólnokształcące kl. I) oraz analizować publicznie frekwencje poszczególnych uczniów na forum klasy?

 

Moim zdaniem nauczyciel wychowawca klasy może dokonywać analizy ocen poszczególnych uczniów i ich frekwencji w trakcie godzin wychowawczych, podając na forum klasy uzyskane oceny czy liczbę nieobecności. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej w myśl zapisu art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
Uzasadnienie
Stosownie do zapisu § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. W większości szkół określając zadania wychowawcy wskazano m.in. dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych oraz bieżącą kontrolę postępów uczniów w nauce i analizę wyników nauczania. W publikacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "ABC ochrony danych osobowych" Wydawnictwa Sejmowe, Warszawa 2007 r. (www.giodo.gov.pl/plik/id_p/971/j/pl/‎) stwierdzono, iż przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, gdy jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Celem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej u.o.d.o., jest ochrona danych osobowych osób, którymi są wszelkie informacje, określające tożsamość i umożliwiające identyfikacje osoby. Należy zauważyć, iż z reguły podawanie przez nauczycieli uzyskanych ocen przez uczniów odbywa się w obecności innych uczniów klasy. Przy analizie nieobecności uczniów, wychowawca musi zdawać sobie sprawę, że niektóre informacje na temat przyczyn nieobecności uczniów np. informacja o stanie zdrowia ucznia jest informacją wrażliwą i jej upublicznianie na forum całej klasy bez powodu, jest zabronione.


Zapraszamy na szkolenie o ochronie danych osobowych!