W jakim trybie i w jakim czasie związki zawodowe powinny wydać opinię o regulaminie oceniania nauczycieli? Czy opinię powinny wydać wszystkie związki działające w szkole, czy tylko reprezentatywne?

Obowiązek wskazany w treści art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela dotyczy jedynie tych zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych, które zrzeszają co najmniej jednego członka w danej szkole, a jednocześnie spełniają pozostałe warunki określone w treści ww. przepisu.

Procedura opiniowania nie została wskazana w treści art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela w brzmieniu po 1 września 2018 r.). Zatem brak jest szczegółowych regulacji prawnych odnośnie procedury opiniowania. Na zasadzie analogii można posiłkować się dyspozycji zawartej w treści art. 19 ust. 2 u.z.z., stwierdzającej, że termin przedstawienia opinii określa dyrektor szkoły, jednak termin ten nie może być krótszy niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.