Nauczycielka posiadająca stopień nauczyciela kontraktowego zatrudniona na czas nieokreślony rozpoczęła z dniem 1 września 2006 r. staż na stopień nauczyciela mianowanego. Długość stażu od 1 września 2006 r. do 31 maja 2009 r.
Od dnia 25 kwietnia 2008 r. do 20 czerwca 2008 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim (57 dni). Od 21 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. - urlop wypoczynkowy. W związku z planowanym dalszym zwolnieniem lekarskim od 1 września 2008 r., a następnie planowanym 4-miesięcznym urlopem macierzyńskim, najprawdopodobniej wróci dopiero 21 czerwca 2009 r. po skończonych zajęciach dydaktycznych.
Czy w tym wypadku przerwie staż na nauczyciela mianowanego, czy tylko należy jej staż przedłużyć?
Czy do przerwania stażu liczy się kilkudniowe (krótsze niż jeden miesiąc) zwolnienia lekarskie?


Zgodnie z przepisem art. 9d ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela, w myśl którego w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


Staż w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela). Skoro staż rozpoczął się 1 września 2006 r. powinien zakończyć się 31 maja 2009 r. Jeżeli przerwa w stażu trwała 57 dni (zwolnienie lekarskie) to należy okres nieobecności doliczyć do stażu. Staż przedłuży się o 57 dni.

Staż nie ulegnie przedłużeniu z powodu urlopu wypoczynkowego, ale będzie dłuższy o kolejne planowane nieobecności (zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński). Z opisu zawartego w pytaniu wynika, że nauczycielka nie będzie zobowiązana do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Staż ulegnie jedynie przedłużeniu, ponieważ żadna z planowanych nieobecności nie będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż rok.

Nieobecności w pracy spowodowane chorobą trwającą krócej niż miesiąc nie powodują przedłużenia stażu.
Warto dodać, że w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu zawodowego nauczycieli wymagających rozstrzygnięcia prawnego można zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką (zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela).