Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Wynika to choćby z tego, że dla tego stanowiska przewidziano odrębną kategorię zaszeregowania płacowego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia (część H, punkt V, podpunkt 4) zostało przewidziane stanowisko sekretarza szkoły.

W omawianym pytaniu wątpliwość dotyczy zapewne tego, że w tabeli nie znajduje się stanowisko "sekretarza przedszkola". Natomiast – jak się wydaje – powinna w tym zakresie obowiązywać definicja pojęcia "szkoła", jaka została zawarta w treści art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., z której wynika, że ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole. Więcej>>

 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów