Związek przedstawił w czwartek w Warszawie przygotowany przez siebie raport "Efektywne szkolnictwo zawodowe, jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki" zawierający diagnozę stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce wraz z rekomendacją zmian.
Jak zauważył prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak system szkolnictwa zawodowego w Polsce oparty jest na solidnych podstawach prawnych. "By poprawić jego stan wystarczą tylko punktowe działania. Od pewnego czasu są one już podejmowane. Mam nadzieję, że podejmowane będą dalej z coraz większym efektem. Zmienia się też postrzeganie społeczne zawodów" - powiedział.
Z raportu wynika, że konieczne działania naprawcze odnoszą się w większości nie tyle do sfery formalnej i proceduralnej, co do organizacji i generowania dobrych praktyk.
"Jednym z kluczowych problemów do rozwiązania jest niedostateczny poziom doradztwa edukacyjno–zawodowego. Jak wynika z przeprowadzanych badań, znikomy odsetek uczniów bierze pod uwagę głos doradcy przy wyborze ścieżki kształcenia i dalszej kariery" – zauważył autor raportu Jakub Bińkowski.
W raporcie przytoczono dane, z których wynika, że 52 proc. uczniów gimnazjum nie potrafi sprecyzować swoich planów związanych z przyszłością zawodową, równocześnie 46 proc. osób zajmujących się doradztwem zawodowym nie posiada formalnego wykształcenia w tym zakresie, a tylko 10 proc. treści zajęć z poradnictwa zawodowego dotyczy rynku pracy i predyspozycji zawodowych uczniów.
Dlatego ZPP postuluje wprowadzenie spójnego i kompleksowego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wpisanie doradztwa zawodowego, jako przedmiotu obowiązkowego w podstawę programową oraz ramy nauczania, uwzględnienie doradztwa w ogólnym systemie kształcenia szkolnego oraz ustawicznego oraz ustanowienie wymogów dotyczących kwalifikacji i kompetencji doradców zawodowych.

Dr Jürgen Hogeforster: brak wyszkolonych kadr zabija biznes>>

ZPP chce także by doradca edukacyjno-zawodowy był w każdej szkole oraz by w system doradztwa włączeni zostali rodzice. Chodzi o organizację przez doradców edukacyjno-zawodowych spotkań z rodzicami oraz dostęp rodziców do systemu informacji, otwarte dni i dyżury dla rodziców w lokalnych zakładach pracy.
W rekomendacjach z raportu znalazło się również stworzenie kanałów dystrybucji informacji o możliwych ścieżkach kształcenia zawodowego i potencjalnych dalszych etapach kształcenia wyższego szczebla oraz o rynku pracy w regionie, a także zapewnienie uczniom narzędzi do samodzielnego wyboru szkoły poprzez uruchomienie Systemu Informacji Zawodowej.
Według Bińkowskiego bardzo istotne jest również stworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a lokalnymi przedsiębiorcami, co pozwoli nadać kształceniu zawodowemu realny walor praktyczny i dostosować programy nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy. Jak zauważył Kaźmierczak wpisuje się to doskonale wpisuje w Plan Morawieckiego i wskazane przez niego regionalne specjalizacje.
ZPP rekomenduje konieczność wzmocnienia kompetencji menedżerskich dyrektorów szkół, tak, aby potrafili stworzyć ze swojej szkoły partnera dla lokalnego rynku pracy oraz by umieli efektywnie współpracować z samorządem i kuratorem.
Postuluje też podniesienie kompetencji pedagogicznych wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez wprowadzenie ścieżki nauczycielskiej na wszystkich kierunkach studiów. Wprowadzenie do praktyki tych nauczycieli metodyki pracy warsztatowej by rozwijać u uczniów przedsiębiorczość, samodzielność, gotowość do pracy zespołowej, odpowiedzialność za własny los.
Wśród rekomendacji znalazło się także objęcie szkolnictwa zawodowego systemem dotacji na materiały edukacyjne do wszystkich przedmiotów, zarówno zawodowych oraz ogólnokształcących, ewentualnie tylko do przedmiotów zawodowych. (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów