Możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres – bez konieczności przeprowadzenia konkursu – wynika z art. 36a ust. 14 u.s.o. Tryb ten uprzywilejowuje dotychczasowego dyrektora szkoły.
Aby powierzyć stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, organ prowadzący zobowiązany jest zachować określoną procedurę. Przepisy zobowiązują go do następujących czynności:
- zasięgnięcie opinii rady szkoły i rady pedagogicznej – przy czym nie są one dla organu prowadzącego wiążące;
- uzgodnienie tej sprawy z kuratorem oświaty (w przypadku szkół artystycznych – z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego) – kurator (lub minister) musi wyrazić zgodę na to przedłużenie. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie sądowym uzgodnieniu podlega zarówno sama możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora danej osobie, jak i jego okres [wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10.06.2014 r. (IV SA/Gl 381/14)]. Wymóg uzgodnienia z kuratorem oświaty nie dotyczy wymienionych wcześniej placówek prowadzonych przez ministra edukacji narodowej.
Powierzenie stanowiska w tym trybie – podobnie jak w przypadku trybu konkursowego – dotyczy pięciu lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach może to być okres krótszy, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

I Zjazd Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola 2015/2016 - Warszawa, 25 lutego 2016 r.>>

Przepisy nie regulują kwestii, kto występuje z inicjatywą powierzenia stanowiska dyrektora w tym trybie, natomiast decyzja o wszczęciu procedury należy do organu prowadzącego. Nie ma przeszkód, aby dyrektor szkoły sam wystąpił z prośbą o powierzenie mu stanowiska na kolejną kadencję, ale wniosek ten nie jest zobowiązujący dla organu prowadzącego – to w jego gestii leży, czy przychyli się do prośby dyrektora, czy też ogłosi konkurs na jego stanowisko.
Mówiąc o błędach popełnianych przy przedłużaniu powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej, zacytujmy wyrok WSA w Poznaniu z 1.08.2014 r. (IV SA/Po 498/14): Powołanie przez wójta gminy zarządzeniem na stanowisko dyrektora szkoły osoby z pominięciem procedury uzyskania na to zgody kuratora oświaty uzasadnia stwierdzenie nieważności takiego zarządzenia. Poza tym zasadne jest stwierdzenie nieważności zarządzenia o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu w sytuacji, gdy uprzednio inna osoba zgodnie z przepisami prawa wygrała konkurs na to stanowisko.

Drobny błąd nie dyskwalifikuje kandydata na dyrektora>>

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł