Na konferencji prasowej 12 lipca minister Roman Giertych zaprezentował propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty związane z utworzeniem Ośrodków Wsparcia Wychowawczego dla uczniów sprawujących problemy wychowawcze.

Minister Roman Giertych poinformował, że poprzez powołanie Ośrodków Wsparcia Wychowawczego (OWW) ma zostać wprowadzony system przeciwdziałania patologiom w szkołach.

Uczniowie będą przebywać w OWW od 14 dni do 12 miesięcy - kierowani tam przez specjalne komisje, powoływane przez dyrektora szkoły. W przypadku sprzeciwu rodziców co do decyzji komisji, sprawę będzie rozpatrywać sąd rodzinny. W ośrodkach tych będą prowadzone działania resocjalizacyjne. Planuje się, że w przyszłorocznym budżecie będą zagwarantowane środki w wysokości około 130 mln złotych na zbudowanie 16 ośrodków. W trakcie pobytu wychowanka w OWW będzie dokonywana systematyczna ocena oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego i postępów ucznia. Jeśli będzie pozytywna, możliwe będzie skrócenie pobytu w ośrodku. W wypadku braku postępów i jakichkolwiek symptomów poprawy, w przyszłości możliwe będzie złożenie wniosku do sądu rodzinnego o umieszczenie wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym czy też Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.Odnośnie tych dwóch instytucji Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rządowy program, który z rezerwy MEN dofinansuje MOW-y i MOS-y tak, aby mogły przyjąć ponad tysiąc uczniów z wyrokami sądowymi, przebywającymi obecnie poza tymi ośrodkami.

W wyniku proponowanych zmian ma zostać wprowadzony obowiązek zakładania dla każdego ucznia „kart nagród i kar”, aby w przypadku zmiany szkoły dyrektorzy posiadali stosowną wiedzę o uczniu. W ramach dostosowania do wprowadzenia OWW proponuje się także zmianę trybu postępowania w sprawach nieletnich. Ministerstwo proponuje też wprowadzenie kar w Kodeksie karnym za rozpowszechnianie gier komputerowych i gier wideo, zawierających szkodliwe treści i prezentujące przemoc.

Wprowadzona też zostanie możliwość zarządzania przez gminne władze samorządowe godziny bezpieczeństwa dla nieletnich oraz obowiązek informowania przez władze gminne szkół o uczniach przebywających poza szkołą w czasie zajęć lekcyjnych. Istotną zmianą będzie wprowadzenie domniemania, że osoba, która dostarcza nieletnim alkohol lub inne środki odurzające ponosi współodpowiedzialność za szkody spowodowane przez nieletniego pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Projekt nowelizacji ustawy miał być w czwartek przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Pełny tekst nowelizacji znajduje się na stronie internetowej MEN.