Na stronach internetowych MEN opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. W stosunku do obowiązujących w roku 2007 przepisów projekt proponuje wprowadzenie zmiany źródła danych o liczbie uczniów z dotychczasowych sprawozdań GUS na dane z Systemu Informacji Oświatowej oraz doprecyzowanie opisów wag przyjmowanych do obliczenia wysokości subwencji. Ponadto w załączniku do rozporządzenia wprowadzono zapis, że przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej w liczbie uczniów danej szkoły nie uwzględnia się dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących indywidualny program edukacyjny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Uczniowie, o których mowa – czytamy w uzasadnieniu – formalnie są uczniami danej szkoły, faktycznie jednak zajęcia z tymi uczniami prowadzone są w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Szkoły nie ponoszą kosztów kształcenia tych uczniów. W odniesieniu do wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych stosowana jest waga P36 = 9,500. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2008 r.

źródło: MEN, 2 listopada 2007 r.