Na stronie internetowej MEN zamieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. W projekcie proponuje się wprowadzenie zasady nieinformowania podmiotów wnioskujących o dopuszczenie do użytku szkolnego programów i podręczników o rzeczoznawcach wskazanych przez ministra do sporządzenia opinii, jak również nieinformowania rzeczoznawców o podmiotach wnioskujących o dopuszczenie programu lub podręcznika do użytku szkolnego. Do wniosku o dopuszczenie programu lub podręcznika do użytku szkolnego wnioskodawca będzie musiał załączyć odpowiednią liczbę egzemplarzy programu lub podręcznika, zależną od tego ile opinii jest wymaganych przy dopuszczeniu do użytku szkolnego danego programu lub podręcznika. Przyjęcie takiego rozwiązania, zdaniem MEN, wpłynie na zobiektywizowanie procesu opiniowania programów i podręczników.
Zakłada się wydłużenie obowiązujących dotychczas terminów na sporządzenie przez rzeczoznawcę opinii, tak by rzeczoznawcy mieli więcej czasu na analizę zgodności treści programu lub podręcznika z treściami nauczania i celami edukacyjnymi określonymi w odpowiedniej podstawie programowej. Proponuje się, by na sporządzenie opinii o programie rzeczoznawca miał 30 dni (obecnie 21 dni), a na sporządzenie opinii o podręczniku – 60 dni (obecnie 30 dni).  
Nie przewiduje się zmiany w zakresie warunków, jakie muszą spełniać kandydaci na rzeczoznawców oraz trybu ich wpisywania na listę rzeczoznawców. Do obecnej listy instytucji rekomendujących rzeczoznawców proponuje się dodanie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wprowadza się również zmianę dotyczącą skreślania rzeczoznawców – minister będzie mógł skreślić rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli ten dwukrotnie, a nie jak dotychczas trzykrotnie,  bez uzasadnienia odmówi sporządzenia opinii.
Zdaniem MEN wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jakości programów i podręczników dopuszczanych do użytku szkolnego.
 
Źródło: MEN, 3.11.2007 r.