Jak zauważa resort edukacji, realizacja praktyk zawodowych na studiach nauczycielskich w jednostkach systemu oświaty jest utrudniona albo wręcz niemożliwa, co skutkuje istotnym ograniczeniem możliwości odbywania praktyk zawodowych przez studentów i uczestników studiów podyplomowych.

Są rekomendacje w sprawie praktyk zawodowych w czasie koronawirusa>>

 

Nowa forma praktyk dla wszystkich studentów studiów nauczycielskich

Nowe przepisy dotyczą: studentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa, nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klas I–III szkoły podstawowej) oraz nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jak i uczestnicy studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania wyżej wymienionego zawodu nauczyciela, z wyłączeniem nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

Studenci poprowadzą zdalne lekcje

- Wskazane formy realizacji praktyk zawodowych powinny pozwolić na osiągnięcie określonych przez standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych - uważa resort edukacji.

Czytaj w LEX: Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej, rady rodziców i innych organów szkoły >

Rozporządzenie umożliwi realizację praktyk zawodowych na studiach nauczycielskich w roku akademickim 2020/2021:

  • w podmiocie prowadzącym kształcenie na studiach nauczycielskich – w takim przypadku praktyki będą przygotowywane i organizowane przez ten podmiot i mogą odbywać się w  formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w takim przypadku praktyki będą organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach nauczycielskich i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.
  • Wskazane formy realizacji praktyk zawodowych powinny pozwolić na osiągnięcie określonych przez standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ujęty w załącznikach nr 1–3 do nowelizowanego rozporządzenia efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć realizowanych w formie praktyk zawodowych.