Ma to zapobiegać sytuacjom, kiedy pracę w placówce podejmie pedagog skazany prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej. Po zmianach komisja, która wyda orzeczenie, przekaże dyrektorowi szkoły (a w przypadku dyrektora szkoły - organowi prowadzącemu szkołę) oraz ministrowi do spraw oświaty i wychowania odpis orzeczenia.
Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej. Przed podjęciem pracy w szkole każdy nauczyciel będzie musiał przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie, że nie figuruje w bazie danych.