Minister edukacji narodowej Ryszard Legutko podpisał zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania propozycji zmian systemowych w zakresie finansowania zadań edukacyjnych ( zarządzenie z dnia 13 listopada 2007r.). W skład zespołu wchodzą tylko  pracownicy resortu edukacji. Przewodniczącym zespołu jest Artur Klawenek.  Zadaniem zespołu będzie analiza i opiniowanie projektu badawczego dotyczącego finansowania zadań oświatowych, zleconego w sierpniu br.  przez MEN – po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – a mającego na celu postawienie diagnozy obecnego systemu finansowania oświaty, prawnych uwarunkowań kształtowania subwencji oświatowej oraz zasad jej podziału na tle dochodów w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, rozkładu wydatków na oświatę publiczną oraz zmiany algorytmu od roku 1996r. i średniego wynagrodzenia  nauczycieli w stosunku do wysokości naliczonej subwencji oświatowej w latach 2000 – 2007.

Po analizie badań zespół ma przedstawić propozycje rozwiązań w zakresie zmian systemowych dotyczących finansowania zadań edukacyjnych. Ma też zastanowić się nad możliwościami wprowadzenia standardów w oświacie publicznej, o potrzebie których od dawna mówią samorządowcy. Teraz dziwią się, że przedstawiciele samorządu terytorialnego nie wchodzą w skład tego zespołu.

Źródło: strona internetowa MEN 14.11.2007r., Serwis Samorządowy PAP, 16.11.2007r.