Proszę o udzielenie odpowiedzi jak należy wyliczyć potrącenie wynagrodzenia za okres strajku w dniu 27 maja 2008 r. dla nauczyciela oraz pracownika niepedagogicznego?
W świetle art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownikowi uczestniczącemu w strajku nie przysługuje za ten okres prawo do wynagrodzenia.
Jeżeli zatem nauczyciel z powodu udziału w strajku nie świadczył pracy, a pobrał wynagrodzenie z góry w pełnej wysokości, należy stwierdzić, że otrzymał kwotę, która mu się nie należy. Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia powinien nastąpić na podstawie art. 87 § 7 Kodeksu pracy, który pozwala pracodawcy odliczyć w następnym okresie płatności, bez zgody nauczyciela, kwotę wynagrodzenia za okres strajku.
W przypadku pracownika niepedagogicznego, biorącego udział w strajku, miesięczne wynagrodzenie za pracę wypłacane jest na koniec miesiąca.

Kwestia wypłaty wynagrodzenia za udział w strajku jest uregulowana przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. - o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem pracownikowi uczestniczącemu w strajku nie przysługuje za ten okres prawo do wynagrodzenia.
Kwestia wynagrodzenia za udział w strajku była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 8 grudnia 1994 r. (sygn. akt I PZP 49/94) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia z góry powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy (np. za czas udziału w strajku), chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje do niego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 87 § 7 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia z góry. A zatem pracownik, który otrzymuje wypłatę wynagrodzenia z góry, musi się liczyć z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy, jak ma to miejsce w przypadku udziału w strajku.
Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych działa na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący planu finansowego (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty) i w związku z tą funkcją zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). W razie odstąpienia od realizacji planu finansowego (nieprzewidującego z oczywistych względów środków na wynagrodzenia za okres strajku) pracodawca może ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym za przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych niezgodnie z przepisami.
Jak wskazano wyżej, w świetle art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownikowi uczestniczącemu w strajku nie przysługuje za ten okres prawo do wynagrodzenia.
Jeżeli zatem nauczyciel z powodu udziału w strajku nie świadczył pracy, a pobrał wynagrodzenie z góry w pełnej wysokości, należy stwierdzić, że otrzymał kwotę, która mu się nie należy. Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia powinien nastąpić na podstawie art. 87 § 7 kodeksu pracy, który pozwala pracodawcy odliczyć w następnym okresie płatności, bez zgody nauczyciela, kwotę wynagrodzenia za okres strajku. Termin "okres strajku" należy rozumieć jako okres faktycznego nieświadczenia pracy (np. 2 godziny - jeżeli nauczyciel uczestniczył w strajku przez 2 godziny; cały dzień - jeżeli nauczyciel z powodu strajku nie świadczył pracy przez cały dzień).
Wynagrodzenie podlegające odliczeniu w kolejnym miesiącu należy rozumieć szeroko, tj. odliczeniu będą podlegać w odpowiedniej wysokości składniki wynagrodzenia za pracę, wypłacone nauczycielowi z góry, stosownie do normy prawnej art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
W przypadku pracownika niepedagogicznego, biorącego udział w strajku, miesięczne wynagrodzenie za pracę wypłacane jest na koniec miesiąca. W związku z tym w celu obliczenia tego wynagrodzenia należy odwołać się do sposobu obliczania wynagrodzenia pracownika nieobecnego w pracy, zawartego w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.