Szkolenia finansowane są w większości z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój". Projekt ma być odpowiedzią na potrzeby lokalnych rynków pracy; jest też uzupełnieniem programu „Praca dla więźniów”, realizowanego od ubiegłego roku przez Służbę Więzienną. Szkolenia zawodowe mają m.in. przygotować skazanych do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, mających powstawać w zakładach karnych.
Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach mjr Justyna Siedlecka, do 2020 r. w 16 zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu katowickiego zaplanowano w sumie ok. 450 szkoleń, w ramach których kwalifikacje uzyska w sumie ponad 5,5 tys. więźniów - zarówno kobiet jak i mężczyzn.
"Osoby pozbawione wolności będą kształcić się m.in. w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych, zagospodarowania terenów zielonych, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, spawacza, florysty oraz w zakresie obsługi wózków widłowych" - poinformowała mjr Siedlecka, wskazując, iż uzyskane zawodowy powinny pomóc osadzonym w znalezieniu pracy - zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego.
Szkolenia zawodowe w śląskich więzieniach ruszyły w czwartym kwartale ubiegłego roku, kiedy przeprowadzono pierwsze 31 sesji szkoleniowo–aktywizacyjnych, w ramach których nowe umiejętności zawodowe zdobyło 365 skazanych, w tym 12 kobiet. Od początku tego roku było już 16 kursów zawodowych, które ukończyło 187 skazanych. Szkolili się głównie w zawodach z branży budowlanej (np. płytkarz, malarz-glazurnik, malarz-szpachlarz), a także w takich specjalnościach jak brukarz, krawiec i kucharz-kelner.

Obecnie w jednostkach penitencjarnych trwają kolejne szkolenia, w których uczestniczy 204 skazanych kobiet i mężczyzn. Do kursów przeprowadzanych już wcześniej doszły inne, w takich zawodach jak monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, dekarz, blacharz, kucharz-dietetyk, spawacz. W trzech jednostkach trwa kurs zagospodarowania terenów zielonych z obsługą pił i kos spalinowych.
Przedstawiciele Służby Więziennej podkreślają, że prowadzone szkolenia to ogromna szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu ma jedynie wykształcenie podstawowe lub nigdy nie pracowało. Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, porady służące aktywizacji zawodowej oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
"Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym. Nabędą także umiejętności społeczne, m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą itp." - wskazała rzeczniczka śląskiej Służby Więziennej.

Projekt zakłada, że ponad połowa absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, zarówno odpłatnie (np. na rzecz kontrahentów zewnętrznych) jak i nieodpłatnie, np. na rzecz samorządów terytorialnych.
Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia, by mogli odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu więzienia. Ponad 82 proc. kosztów projektu pokrywa Europejski Fundusz Społeczny. (PAP)