Do samorządów trafić ma 450 mln zł ze zwiększonej przez ministra finansów subwencji oświatowej. Pokryje to wydatki, które samorządowcy ponieśli w związku z obciążeniem pracodawcy obowiązkiem płacenia wyższej o 2 proc. składki rentowej.
Środki na zwiększone koszty zatrudnienia nauczycieli pochodzą z rezerwy celowej- Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej (poz. 74), ich wysokość to 450 mln zł po odliczeniu 0,25 proc. rezerwy.
Kryteria podziału stanowią: udział wydatków poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - wykonanych w pierwszych dwóch kwartałach 2012, - w łącznych wydatkach poniesionych przez samorządy w tym okresie. Wydatki ustalone zostaną na podstawie danych wskazanych w składanych przez samorządy sprawozdaniach Rb-28S.
W rozporządzeniu doprecyzowano, że w miastach na prawach powiatu, które składają jedno wspólne sprawozdanie (obejmujące zadania gminy i powiatu), 55,1 proc. łącznych wydatków na wynagrodzenie będzie dotyczyć zadań powiatu, a reszta - zadań gminy.
Z zapowiedzi rządu wynikało, że podział środków dokonany zostanie do 15 października. Aby nieco zniwelować skutki opóźnienia, rozporządzenie wejdzie w życie w dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Treść rozporządzenia tutaj>>