Do 31 sierpnia 2007 r. jestem dyrektorem szkoły której organem prowadzącym jest powiat. Od 1 września 2007 r. chciałbym być emerytem. Do kogo mam się zwrócić z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy i na jaką podstawę prawną należy się powołać?

Przejście na emeryturę związane jest z rozwiązaniem stosunku pracy w wypadku, gdy nauczyciel ma zamiar rozwiązać go na własny wniosek, aby skorzystać z uprawnień art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.
W sytuacji, gdy dyrektor szkoły posiada uprawnienia wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego, nie jest konieczne rozwiązanie stosunku pracy, oczywiście pod warunkiem zapewnienia mu możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (szczególnie przepisy § 3, 4 i 15 wymienionego rozporządzenia).
Zgodnie z fragmentem uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1994 r., zarząd gminy (obecnie wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do zatrudniania dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej, w znaczeniu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną na stanowisko w uprzednim postępowaniu konkursowym." Stosując tę interpretację pro analogia można stwierdzić, że czynności związane z rozwiązaniem stosunku pracy z dyrektorem szkoły może wykonać organ prowadzący tym bardziej, że to szkoła jest pracodawcą dyrektora jako nauczyciela, a on sam nie może jej reprezentować (art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) we własnej sprawie.
Należy również pamiętać, że dyrektor szkoły jest nauczycielem (zatrudnionym najczęściej na podstawie mianowania), któremu powierzono stanowisko kierownicze (art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Oznacza to, że stosunek pracy można z nim rozwiązać, między innymi na jego wniosek (inne okoliczności, o których mowa w art. 23 ustawy - Karta Nauczyciela - nie zachodzą), a odwołanie ze stanowiska następuje po złożeniu przez dyrektora - nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty), gdy inne okoliczności zawarte w przepisach art. 38 ustawy o systemie oświaty nie występują.


• przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.);
• przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
• przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8 poz. 43