Jak mówiła wojewoda na konferencji prasowej, jest to dotacja celowa, w ramach której można otrzymać nawet 100 proc. kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Jednak kwota ta nie może przekroczyć 6,7 tys. zł na jeden gabinet.

W województwie podkarpackim z wnioskiem o taką dotację na utworzenie gabinetów profilaktycznych w szkołach zwróciło się 140 samorządów, z których 136 otrzyma dotację.

Jak wyjaśniła wojewoda, trzy samorządy złożyły wnioski po terminie lub z błędnym wykazem sprzętu, a jeden wniosek złożyło stowarzyszenie, które nie jest uprawnione o wnioskowanie w ramach tych dotacji.

Łączna kwota dotacji przyznanych na szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej na Podkarpaciu to prawie 4 mln zł.

717 gabinetów, które otrzymają dotacje, znajdować się będzie w 716 szkołach. Spośród szkół, w których powstaną takie gabinety, najliczniejszą grupę stanowią szkoły podstawowe – jest ich 577. Ponadto gabinety powstaną też w 43 liceach ogólnokształcących, jednym liceum profilowanym, 71 szkołach zawodowych, w tym technikach, 6 gimnazjach, 14 szkołach podstawowych specjalnych i 5 szkołach zawodowych specjalnych.

Wojewoda dopytywana o termin przekazania dotacji poinformowała, że obecnie trwa przygotowywanie umów, które zostaną przekazane samorządom do podpisania, a następnie zostaną im przekazane pieniądze.

"Myślę, że nastąpi to nie później niż 15 listopada, bo potem samorządy muszą już wydatkować te pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, aby do końca roku rozliczyć przyznaną dotację" – poinformowała Leniart. Oceniła też, że do końca roku gabinety zaczną przyjmować.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej wojewoda podsumowała też program "Maluch plus" w województwie.

Podała, że w 2017 roku na Podkarpaciu przekazano na ten cel ponad 8,3 mln zł.  W ramach programu powstało lub jest w trakcie tworzenia: 7 nowych placówek gminnych, 9 placówek niepublicznych.

Ponadto w ramach edycji specjalnej "Za życiem", w siedmiu publicznych żłobkach w Rzeszowie łącznie 35 miejsc do końca grudnia br. zostanie dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub dotkniętych wadami okołoporodowymi.

Na dofinansowanie kosztów działania placówek publicznych i niepublicznych przeznaczono łącznie kwotę ponad 3,3 mln zł. W większości placówek niepublicznych, które biorą udział w programie w br., dzięki dopłacie z programu, czesne płatne przez rodziców zostało obniżone o 140 zł miesięcznie.

 

Jednocześnie przypomniała, że w ramach programu "Maluch plus" o dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli: samorządy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

edytor: Anna Małecka

api/ malk/