Kwestię tę wyjaśnia Bożena Barszczewska w komentarzu praktycznycm opublikowanym w serwisie Prawo Oświatowe ABC

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) nie regulują liczby dzieci na zajęciach wychowania fizycznego w klasach I-III. Jest to związane z faktem, iż I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej, edukacja wczesnoszkolna, realizowany jest w formie kształcenia zintegrowanego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) - r.p.p.k.o. Zalecane w r.p.p.k.o. warunki i sposób realizacji dotyczące edukacji wczesnoszkolnej wskazują, aby nauka w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób.
Jak wynika z interpretacji przepisów zajęcia z wuefu, informatyki lub zajęcia plastyczne może prowadzić nauczyciel specjalista (decyduje o tym dyrektor szkoły, wyłączając z bloku odkreślone zajęcia), jednak należy przy tym zwrócić uwagę, by zbyt wcześnie nie wprowadzić nauczania przedmiotowego. 
 
Źródło: serwis Prawo Oświatowe ABC