Czy do sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli trzeba dodać wynagrodzenia z umów zleceń zawartych z nauczycielami?

W sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli nie uwzględnia się wynagrodzeń z umów zleceń.

 
Uzasadnienie
Każdy organ prowadzący do 20 stycznia każdego roku przeprowadza analizę ponoszonych wydatków na wynagrodzenia (poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym) nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych, art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Analiza poniesionych wydatków odbywa się w odniesieniu do kwot średniego wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, obowiązujących w danym roku kalendarzowym oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu - łącznie do nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, art. 30a ust. 2 KN, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późn. zm.) - dalej r.s.o.s. Ponadto w terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (art. 30a ust. 4 KN). Sprawozdanie sporządza się wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawozdaniu uwzględnia się wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN , bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się natomiast wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Wynagrodzenia wypłacone z umów zleceń nie są uwzględniane w wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli i określanych w sprawozdaniu.