Celem nowelizacji jest usprawnienie procesu wydawania orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w kontekście dużej liczby wniosków związanych z przesunięciem realizacji obowiązku szkolnego.

Pełnoletni uczeń sam złoży wniosek
o orzeczenie
Po noweli nie tylko opiekunowie prawni ucznia będą mogli wystąpić o wydanie orzeczenia przez poradnię. Taką możliwość zyska również pełnoletni uczeń. Jak wskazuje MEN, obecna regulacja sprawa, że osoba dorosła nie ma możliwości uzyskania prawa do kształcenia specjalnego lub ubiegania się o indywidualne nauczanie, chodzi o takich uczniów, u których taka potrzeba istnieje, a ich psychiczny nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia.

Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, nawet gdy uczeń objęty indywidualnym nauczaniem jest nieobecny>>

Członkowie zespołu zapoznają się z dokumentacją
Nowe rozporządzenie doprecyzuje, że przewodniczący da pozostałym członkom zespołu orzekającego czas na zapoznanie się z wnioskiem i dołączoną do niego dokumentacją. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej konieczności.
Rozporządzenie doda także regulacje nakazującą powiadamianie o posiedzeniu zespołu: nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

Poradnia będzie miała 30 dni na wydanie decyzji
Rozporządzenie określi także terminy wydawania rozstrzygnięć przez poradnie. Na wydanie orzeczeń: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zespół będzie miał 30 dni. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy trzeba będzie przeprowadzić badania diagnostyczne - wtedy termin wydłuży się do 60 dni.

WSA: decyzja o indywidualnym nauczaniu nie może zawierać zaleceń medycznych>>