Resort edukacji uznał, że przepisy wymagają doprecyzowania tej kwestii. Po zmianach organizacje pozarządowe oraz podmioty, których funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z poźn. zm.), będą mogły wykonywać zadania z zakresu organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Wymienione wyżej podmioty poprowadzą równiez kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci polonijnych. Pełna treść projektu>>

Polecamy: Nowy tekst rozporządzenia ws. kształcenia Polaków za granicą