Rok szkolny 2014/2015 będzie pierwszym, w którym klasy szóste szkół podstawowych będą realizować podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977), stąd potrzeba dostosowania ramowych planów nauczania do nowych standardów. Istotna jest również kwestia egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla szkoły podstawowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 251) wprowadza do szkół dla dorosłych konstrukcję ramowych planów nauczania obowiązujących we wszystkich typach szkół (wiąże się to z zamianą tygodniowej/semestralnej liczny godzin na minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej). Zmianie nie ulegnie natomiast sam wymiar zajęć dla słuchaczy poszczególnych semestrów.
Nowela zastępuje również lekcje informatyki zajęciami komputerowymi oraz ustalenie odrębnej liczby godzin jęz. polskiego i historii (obecnie są one określane łącznie). Zmiany będą obowiązywać od 1 września 2014 r.