Największe zmiany dotyczą egzaminu dojrzałości. Od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.  Pełny opis nowelizacji>>

Większość zmian wchodzi w życie 1 września 2014 r. Niektóre przepisy obowiązują jednak od 1 maja 2013 r.
Należy do nich m.in. nowelizacja dotycząca frekwencji słuchacza szkoły dla dorosłych uprawniającej go do zdawania egzaminu semestralnego (pisaliśmy o tym tutaj).
W życie wszedł już także przepis obligujący dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do publikowania harmonogramu sprawdzianu i egzaminów:  gimnazjalnego i maturalnego do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym są one przeprowadzane.
Od 1 maja obowiązują także przepisy dotyczące unieważniania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w przypadku gdy egzaminator zauważy, że zdający nie pracował samodzielnie.

Źródło:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 520).

Polecamy: RPO: tryb określania zasad egzaminowania uczniów niezgodny z Konstytucją