Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Prawo do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego mają dzieci, których rodziny otrzymały zasiłek losowy powyżej 3 tys. zł. Jeżeli decyzji w tej sprawie jeszcze nie wydano, opiekun, składając wniosek, może dołączyć oświadczenie o poniesionych stratach, które będzie stanowić podstawę do udzielenia wsparcia ze strony budżetu państwa. Maksymalną kwotą przyznawaną z budżetu na ten cel będzie 1300 zł.
Wyjazdy odbywać będą się w czasie wakacji i ferii, a uczestnikom zapewniać będzie się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Projektowane rozporządzenie przewiduje trzy formy pomocy. Jednorazowe świadczenie pieniężne (od 500 do 1000 zł) otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r.

Nawet 1000 zł zasiłku dla dziecka, którego rodzina ucierpiała na skutek żywiołu>>