Nauczyciel dyplomowany był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu.
W listopadzie 2007 r. otrzymał wypowiedzenie (w skutek zmian organizacyjnych zabrało odpowiedniej ilości godzin dydaktycznych) ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2008 r.
Czy nauczyciel może odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia jej otrzymania?

Sąd pracy na wniosek nauczyciela, złożony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny powodującej opóźnienie, może przywrócić termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, jeżeli nauczyciel bez swojej winy nie wniósł odwołania w terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia.


Zasadą jest, że należy przestrzegać terminy określone w przepisach, które dzielą się m.in. na takie terminy które mogą zostać przywrócone oraz terminy nieprzywracalne. Jednie w przypadku opóźnienia z wykonaniem niektórych czynności istnieje możliwość przywrócenia terminu do dokonania danej spóźnionej czynności. W sytuacji określonej w zapytaniu termin może zostać przywrócony przez sąd na wniosek nauczyciela. Przepis art. 265 Kodeksu pracy, stosowany na mocy art. 91c Karty Nauczyciela, określa zasady związane z takim przywróceniem terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia do sądu. Po pierwsze należy w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezłożenia złożyć wniosek do sądu, w którym trzeba wskazać okoliczności uzasadniające niedochowanie terminu. W takim przypadku do sądu pracy składa się jednocześnie odwołanie od wypowiedzenia oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. We wniosku o przywrócenie terminu należy określić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu. Co bardzo istotne sam wniosek o przywrócenie terminu nauczyciel powinien złożyć w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny niezachowania pierwotnego terminu do wniesienia odwołania. Wniosek ten podlega ocenie sądu pracy i sąd podejmuje decyzję co do przywrócenia terminu.