Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Szkoła podstawowa funkcjonuje bez oddziałów przedszkolnych - taki ma zapis w statucie. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmuje już dzieci z "zerówki". Dyrektor wnioskuje o powołanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Jest to mała szkoła z niewielką liczbą uczniów, ale chętni do zerówki są.
W jaki sposób należy powołać oddział przedszkolny - "zerówkę" w szkole podstawowej?
Czy to może być tylko zmiana w statucie szkoły - uchwała rady pedagogicznej, czy musi to zrobić organ stanowiąc jednostki samorządu terytorialnego, czy jeszcze inaczej?


Odpowiedź
Oddział przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Zachowuje wprawdzie odrębności programowe, ale funkcjonuje w szkole podstawowej. Sposób jego funkcjonowania należy więc określić w statucie szkoły podstawowej.

Uzasadnienie
Na dzień dzisiejszy wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Oddziały przedszkolne mogą być zorganizowane w szkole podstawowej - § 5 ust. 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Więcej>>

O dotacji dla przedszkola niepublicznego przesądza konkurs ofert>>