Określenie regulaminu otwartego konkursu ofert a także kryteriów wyboru ofert należy do kompetencji rady gminy. Rada gminy określa powyższe w formie uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego.
Przepisy u.s.o. zawierają regulacje, które muszą być bezwzględnie przestrzegane przez podmioty przystępujące do konkursu. Zgodnie z art. 90 ust. 1e u.s.o., przystępując do otwartego konkursu, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których była mowa powyżej – tj. w art. 90 ust. 1b i ust. 1c u.s.o. Osoba prowadząca zobowiązana jest ponadto do podania informacji o planowanej liczbie uczniów.
Na gruncie rozpatrywanej problematyki powstaje pytanie – czy gmina jest zobligowana do ogłaszania konkursu – czy też zadanie to można zakwalifikować do zadań fakultatywnych. Ustawodawca wprowadził warunkowy obowiązek gminy, stanowiąc w art. 90 ust. 1g u.s.o., że gmina jest zobowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, jeżeli nie jest w stanie zapewnić wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Samorządy mają problem z dotacją, gdy dziecko chodzi do przedszkola w innej gminie>>

Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, gmina nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego wówczas jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w art. 90 ust. 1b lub 1c u.s.o. Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania tej dotacji.
Dotacja, o której mowa w art. 90 ust. 1b, 1c lub 1o u.s.o., jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Przepisu nie stosuje się w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.
Z faktem udzielenia dotacji, ustawodawca wiąże obowiązek zamieszczenia odpowiedniej informacji we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachDotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>