Przepisy nowelizuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560).
Zasadniczą zmianą jest odstąpienie od grupowania wymagań ewaluacyjnych w obszary (§ 2 pkt 7 i 8 oraz § 7 ust. 1–4 r.n.p.). Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, wskazana zmiana pozwoli na prowadzenie ewaluacji problemowych w odniesieniu do wymagań pogrupowanych w sposób umożliwiający badanie określonych zagadnień. Ewaluacje prowadzone bez wyraźnego podziału na obszary będą w sposób bardziej spójny opisywały działania przedszkola. Otrzyma się dzięki temu bardziej precyzyjny obraz przedszkola w zakresie, który jest przedmiotem ewaluacji. W związku z powyższym zmieni się od 1.09.2013 r. załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, określający wymagania m.in. wobec przedszkoli, które muszą być spełnione w obszarach, o których mowa w § 7 ust. 1 r.n.p., na poziomie D i poziomie B.
Cześć I załącznika określa wymagania wobec przedszkoli, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B. Dotyczą one również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Załącznik wymienia 12 wymagań:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Zmianie ulega również zakres czynności podejmowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań ewaluacyjnych.

Polecamy: Co nowego we wrześniu? - kalendarium zmian w prawie na rok szkolny 2013/2014