W przypadku ujawnienia działań prowadzących do naruszenia dyscypliny finansów publicznych (np. przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym szkoły, zmiana w planie finansowym, udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych) organ prowadzący jest zobowiązany zawiadomić o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych właściwego rzecznika dyscypliny przy regionalnej izbie obrachunkowej [art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.)].
Z kolei gdy wyniki kontroli wskazują na możliwość popełnienia przestępstwa (np. prawdopodobieństwo fałszowania dokumentacji szkolnej), kontrolujący jest z mocy prawa zobowiązany powiadomić prokuraturę lub policję [art. 304 § 2 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)].

 

Wizerunek publiczny dyrektora szkoły tematem AZDS - 5 lutego 2015 r.>>

 

Nieprawidłowości polegające na uchybieniach wobec porządku pracy w rozumieniu art. 108 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) skutkują udzieleniem kary porządkowej: upomnieniem, naganą lub karą pieniężną.
A co w sytuacji, gdy kontrola nie wykazała naruszenia przepisów prawa, natomiast sformułowane wnioski świadczą o konieczności zmian o charakterze jakościowym w zarządzaniu szkołą przez dyrektora? Organ prowadzący dysponuje instrumentami motywacyjnymi, takimi jak wyróżniająca ocena pracy dyrektora, zwiększenie maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego za wzorową organizację pracy szkoły oraz racjonalne wykorzystywanie środków finansowych, przyznanie nagrody. W sytuacji stwierdzenia braku należytej staranności w pracy dyrektor może być niżej oceniony oraz pozbawiony wymienionych przywilejów.

Dyrektor może złożyć zastrzeżenia w protokole kontroli>>

News imagePełna treść artykułu "Kontrola organu prowadzącego" w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 1/2015>>